Prihlásenie

B-Brusel: Problematika v rozsahu záujmu (záujmov) a zodpovedností Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelanie (CULT)

21.5.-21.7.2012

 

B-Brusel: Problematika v rozsahu záujmu (záujmov) a zodpovedností Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelanie (CULT)

2012/S 95-156364

 1.Meno, adresy a kontaktné údaje:

Európsky parlament, rue Wiertz 60, 1047Brusel, BELGICKO. Kontakt: Ismael Olivares Martínez, riaditeľ. Fax +32 22846929. E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu
Hlavná adresa obstarávateľa spolu so všetkými relevantnými dokumentmi v elektronickom formáte:
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
 2.Typ:

Výzva na vyjadrenie záujmu (CEI). Vedeckí/akademickí odborníci, ktorí majú záujem o zápis na zoznam potenciálnych poskytovateľov služieb, sú vyzvaní na predloženie prihlášky v súlade s pravidlami stanovenými nižšie.
Schvaľujúci útvar zostaví zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú kritériá uvedené nižšie v bode 8.
Zoznam vyplývajúci z tohto oznámenia bude použitý výhradne pre tie zmluvy, ktorých odhadovaná cena je nižšia ako prahová hodnota uvedená v príslušných smerniciach týkajúcich sa verejného obstarávania.
 3.

a) Úplný opis oblastí súvisiacich s výzvou na vyjadrenie záujmu:
Problematika v rozsahu záujmu (záujmov) a zodpovedností Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelanie (CULT), ktorá pozostáva z:
I) kultúrnych aspektov Európskej únie a predovšetkým: zlepšenia znalostí a šírenia kultúry, ochrany a propagácie kultúrnej a lingvistickej rozmanitosti, zachovania a ochrany kultúrneho dedičstva, kultúrnej výmeny a umeleckej tvorby;
II) politiky Únie v oblasti vzdelávania vrátane oblasti európskeho vyššieho vzdelávania a propagácie systému európskych škôl a celoživotného vzdelávania;
III) audiovizuálnej politiky a kultúrnych a vzdelávacích aspektov informačnej spoločnosti;
IV) politiky v oblasti mládeže, športu a voľného času;
V) informačnej a mediálnej politiky;
VI) spolupráce s tretími krajinami v oblastiach kultúry a vzdelávania a vzťahov s príslušnými medzinárodnými organizáciami a inštitúciami.
b) Typ obstarávaní:
Služby, konkrétne odborné poradenstvo v písomnej (informačné záznamy a štúdie) a/alebo inej forme, najmä prezentácie.
 4.Miesto:

Brusel, Belgicko.
Dodávateľ v prípade požiadania zo strany Európskeho parlamentu poskytne ústnu prezentáciu požadovaného odborného poradenstva v Bruseli (Belgicko) alebo Štrasburgu (Francúzsko).
 5.Platnosť zoznamu zostaveného na základe výzvy na vyjadrenie záujmu:

30.6.2014.
 6.

Táto výzva na vyjadrenie záujmu je výlučne zameraná na fyzické osoby (nie na právnické osoby, napr. spoločnosti). Subdodávky nie sú povolené.
 7.

a) Adresa, na ktorú sa zašlú prihlášky:
Európsky parlament, poštová služba/ASP 00F256, rue Wiertz, 1047 Brusel, BELGICKO.
Výzva na vyjadrenie záujmu IP/B/CULT/CEI/2012-004.
Do rúk: Ismael Olivares Martínez, riaditeľ.
Generálne riaditeľstvo pre vnútornú politiku únie, Riaditeľstvo B – Štrukturálna a kohézna politika, oddelenie politiky B (kancelária ATR01L030).
b) Táto výzva na vyjadrenie záujmu musí byť chápaná v spojení s jej prílohami, ktoré obsahujú podstatné dodatočné informácie. prihláškový formulár (príloha I), návrh objednávkového formulára (príloha II), finančný identifikačný formulár (príloha III), informácie o environmentálnej politike Európskeho parlamentu (príloha IV) a vzor úpravy výskumných dokumentov (príloha V). Prílohy, ktoré sa majú vyplniť a predložiť, sú prihláškový formulár (príloha I) a finančný identifikačný formulár (príloha III). Prílohy II, IV a V sú poskytnuté na informačné účely.
Výzva na vyjadrenie záujmu a jej prílohy sú dostupné na http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm alebo sa môže vyžiadať e-mailom: poldep-cohesion@europarl.europa.eu
Prihlášky musia:
— obsahovať všetky príslušné dokumenty, predovšetkým vyplnený prihláškový formulár (príloha I) a finančný identifikačný formulár (príloha III), formát ktorých musí byť zachovaný a ktoré musia byť dokonale čitateľné, aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam v súvislosti s daným znením a číslami. Preto musia byť vyplnené elektronicky (pozri http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm),
— byť podpísané uchádzačom. Na finančnom identifikačnom formulári (príloha III) musí byť uvedená pečiatka príslušnej banky, ako aj podpis zástupcu banky,
— byť predložené trojmo (1 s originálnymi podpismi a 2 kópie). Na prednej strane originálu musí byť jasne uvedené „original“ a určený celkový počet strán, ktoré musia byť číslované od titulnej strany až do poslednej strany poslednej prílohy.
c) Neuplatniteľné.
 8.

Od odborníkov sa požaduje čestné vyhlásenie o tom, že nespadajú do kritérií vylúčenia uvedených v bode 3 prihláškového formulára (príloha I). Odborníci budú zoradení v zozname na základe ich odbornej a technickej spôsobilosti a ekonomickej a finančnej spôsobilosti na vykonanie úloh určených v tomto dokumente.
Kritériá výberu:
S cieľom byť zaradený na zoznam odborníkov Európskym parlamentom musí uchádzač:
— mať náležité vedecké/akademické vzdelanie s preukázanými skúsenosťami vo výskume. Musí mať aspoň 6-ročné odborné skúsenosti vo vedeckom/akademickom výskume vrátane aspoň 3-ročných skúsenosti jasne súvisiacich s výskumom v oblasti kultúry a/alebo vzdelávania,
— mať záznam o publikáciách v špecializovanej oblasti vrátane vedeckých časopisov hodnotených odborníkmi z rovnakej oblasti a/alebo monografií schválených pre publikovanie po podobnom procese hodnotenia počas 5 rokov od dátumu prihlášky vo výskumnej oblasti a týkajúcich sa problematiky relevantnej pre túto výzvu,
— mať dosiahnuté vedecké/akademické uznanie, jasne súvisiace s výskumom v oblastiach súvisiacich s touto výzvou na vyjadrenie záujmu (napr. preukázané členstvo vo výskumných sieťach alebo iných odborných tímoch, ocenenia, výskumné projekty atď.),
— výborne ovládať angličtinu, čo musí náležite preukázať (napr. publikáciami v angličtine, jazykovými osvedčeniami atď.),
— mať ekonomickú a finančnú spôsobilosť na poskytnutie služieb uvedených v tomto dokumente (pozri vyhlásenie v bode 4 prihláškového formulára).
Požadované dokumenty:
Uchádzači musia poskytnúť dôkaz o svojej schopnosti, zručnosti, skúsenosti a kompetencii na vykonanie práce prostredníctvom nasledujúcich:
— motivačný list v rozsahu maximálne 1 strany (max. 500 slov), v ktorom má uchádzač uviesť svoje osobné pohnútky v súvislosti s predložením žiadosti a uviesť, v ktorej zo 6 hlavných oblastí činnosti Výboru CULT sa považuje za schopného poskytnúť požadované formy odborného poradenstva (je možné uviesť niekoľko z nich),
— úplný životopis uchádzača s uvedením znalostí jazykov, akademického vzdelania a pozadia, ako aj odborného poradenstva a skúseností relevantných pre túto výzvu na vyjadrenie záujmu; životopis by mal byť podľa základnej štruktúry šablóny Europass organizovaný nasledovne: osobné informácie, pracovné skúsenosti (vo vedeckej/akademickej oblasti), vzdelanie a školenie, úroveň (úrovne) jazykových znalostí, osobné zručnosti a kompetencie (súvisiace s vedeckou/akademickou činnosťou), dodatočné informácie súvisiace s touto výzvou na vyjadrenie záujmu (napr. prebiehajúce alebo plánované výskumné projekty, získané ocenenia atď.),
— kompletný záznam publikácií (od najnovších po najstaršie) o predmetoch výskumu súvisiacich s touto výzvou na vyjadrenie záujmu, predovšetkým príspevky vo vedeckých časopisoch hodnotených odborníkmi z rovnakej oblasti a monografie prijaté na publikáciu po podobnom procese hodnotenia predmetným vydavateľom. Od uchádzača sa taktiež požaduje vymenovať 5 publikácií, ktoré považuje za najpodstatnejšie,
— zoznam projektov/služieb ocenených v posledných 5 rokoch, ktoré súvisia s touto výzvou na vyjadrenie záujmu, s jasným uvedením príjemcov a súm, dátumov, miesta práce a kontaktných údajov príjemcov,
— opis vedeckej/akademickej siete odborníka v súvislosti s jeho výskumom, napr. vo forme zoznamu prezentácií na konferenciách, konzultantských projektov, spolupráce, členstva vo výskumných sieťach, odborných tímoch alebo poradenských skupinách atď.
 9.

Viac informácií o práci Výboru CULT nájdete na domovskej stránke Výboru:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/CULT/home.html
Predchádzajúce poradenstvo požadované Výborom CULT je dostupné na adrese: http://www.europarl.europa.eu/studies
Európsky parlament si vyhradzuje právo odmietnuť všetky neúplné alebo nečitateľné prihlášky.
Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s prípravou a predložením prihlášky, bude niesť uchádzač a nebudú uhradené.
Žiadatelia budú informovaní o rozhodnutí o ich prihláške.

Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156364-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.