Prihlásenie

E-Madrid: Rôzne obchodné služby a súvisiace služby

21.5.-21.7.2012

E-Madrid: Rôzne obchodné služby a súvisiace služby

2012/S 95-158017

Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

Smernica 2004/17/ES
Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Achilles South Europe, SLU
C/General Ramírez de Madrid, 8-10. Primera planta
Kontaktná osoba: RePro
28020 Madrid
ŠPANIELSKO
Telefón: +34 914264935
E-mail: repro@achilles.com
Fax: +34 914264911


Ďalšie informácie možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
79900000, 09000000, 14000000, 15000000, 18000000, 19000000, 03000000, 14700000, 14800000, 14900000, 16000000, 19500000, 22000000, 24000000, 31000000, 32000000, 33000000, 34000000, 35000000, 39000000, 30197600, 41000000, 42000000, 43000000, 44000000, 45000000, 50000000, 51000000, 55000000, 60000000, 63000000, 64000000, 65000000, 66000000, 70000000, 71000000, 72000000, 73000000, 75000000, 76000000, 77000000, 79100000, 79200000, 79340000, 79714000, 79800000, 80000000, 85000000, 90000000, 92000000, 98100000, 98300000, 98500000, 98900000

Opis
Rôzne obchodné služby a súvisiace služby.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo.
Koža a textílie, plastové a gumené materiály.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty.
Základné kovy (kovové rudy).
Rôzne nekovové nerastné produkty.
Zhodnotené druhotné suroviny.
Poľnohospodárske stroje.
Gumené a plastové materiály.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty.
Chemické výrobky.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky.
Spracovaný papier a lepenka.
Zachytená a vyčistená voda.
Priemyselné mechanizmy.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov).
Stavebné práce.
Opravárske a údržbárske služby.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru).
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu).
Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií.
Poštové a telekomunikačné služby.
Verejné služby.
Finančné a poisťovacie služby.
Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami).
Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby.
Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby.
Služby súvisiace s ropným a plynárenskym priemyslom.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva.
Právne služby.
Účtovnícke, audítorské a finančné služby.
Reklamné a marketingové služby.
Dozor.
Tlačiarenské a príbuzné služby.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby.
Zdravotnícka a sociálna pomoc.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby.
Rekreačné, kultúrne a športové služby.
Služby členských organizácií.
Rôzne služby.
Služby domácnosti ako zamestnávateľov domáceho personálu.
Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne).

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
79900000

Opis
Rôzne obchodné služby a súvisiace služby.

Oddiel V: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://www.achilles.com/spain/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.