Prihlásenie

B-Brusel: IfS – Dodávka zariadenia na monitorovanie hraníc v juhovýchodnej Ázii PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

22.5.-22.7.2012

B-Brusel: IfS – Dodávka zariadenia na monitorovanie hraníc v juhovýchodnej Ázii

2012/S 96-158313

Miesto: Ázia – Filipíny, Kambodža, Laoská ľudovodemokratická republika, Thajsko

Predbežné oznámenie o obstarávaní

Tovary

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet:

38341200 Radiačné dozimetre – FB11 V prípade ožiarenia

Vedľajšie predmety:

38341600 Detektory žiarenia – FB12 Na prevenciu proti terorizmu

31642000 Elektronické detekčné prístroje – FB12 Na prevenciu proti terorizmu

 1.Referenčné číslo:

EuropeAid/133024/C/SUP/Multi.
 2.Konanie:

Verejná súťaž.
 3.Program:

IfS.
 4.Zdroj financovania:

Rozpočtová položka.
 5.Obstarávateľ:

Európska únia, zastúpená Európskou komisiou v mene a záujme užívateľskej krajiny, Brusel, BELGICKO.
 6.Charakter obstarávania
 7.Opis obstarávania:

V rámci pracovnej skupiny na monitorovanie hraníc Európska komisia úzko koordinuje svoju podporu pre krajiny ASEAN s cieľom zakročiť proti nelegálnemu obchodovaniu s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi v juhovýchodnej Ázii. Po zhodnotení potrieb bol pre región vypracovaný akčný plán. Na základe výsledkov bude Európska komisia podporovať Kambodžu, Laos, Filipíny a Thajsko.
Predbežný zoznam zariadenia, ktoré bude poskytnuté v rámci tohto opatrenia, je:
osobné radiačné dozimetre (PRD alebo pagery), ktoré umožnia detekciu rádioaktívnych a jadrových materiálov (t. j. tak gama, ako aj neutrónového žiarenia) pri nosení príslušníkmi v službe a poskytnú včasnú indikáciu o úrovni a druhu žiarenia pre bezpečnosť osôb (približne 250 kusov);
radiačné identifikátory izotopov (RID), ktoré umožnia určenie miesta zdroja emitovaného žiarenia (schopnosť lokalizovať tak neutrónové, ako aj gama žiarenie) a kategorizáciu lokalizovaného zdroja (ako napr. priemyselný, lekársky, NORM, jadrový materiál) (približne 35 kusov);
gama detektor s germániom vysokej čistoty (HPGe), elektricky chladený s príslušným hardvérom a softvérom (najmä vrátane potrebného laptopu a tlačiarne) na identifikáciu zadržaného materiálu na mieste alebo v špeciálnom laboratóriu (približne 10 systémov).
 8.Čísla a názvy častí:

Zmluva je rozdelená na časti:
Áno, počet častí: 3.
Časť 1: osobné radiačné dozimetre (PRD alebo pagery) umožňujúce detekciu rádioaktívnych a jadrových materiálov (t. j. tak neutrónové, ako aj gama žiarenie).
Časť 2: radiačné identifikátory izotopov (RID), ktoré umožnia určenie miesta zdroja emitovaného žiarenia (schopnosť lokalizovať tak neutrónové, ako aj gama žiarenie) a kategorizáciu lokalizovaného zdroja.
Časť 3: detektor s germániom vysokej čistoty (HPGe), elektricky chladený s príslušným hardvérom a softvérom (najmä vrátane potrebného laptopu a tlačiarne) na identifikáciu zadržaného materiálu.
 9.Rozpočet
 10.Plánovaný termín uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Máj 2012.
 11.Dodatočné informácie:

Hodnotenie sa plánuje na začiatok septembra 2012 a podpísanie zmluvy na október 2012.
 12.Právny základ:

Nástroj stability.
Priorita 1 (článok 4.2).
AAP 2011.
 13.Dátum odoslania tohto oznámenia:

7.5.2012.


Poznámky:

Medzi uverejnením predbežného oznámenia a uverejnením príslušného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania musí uplynúť minimálne 30 kalendárnych dní.

V tejto fáze sa nemajú zasielať žiadne prihlášky a žiadosti o informácie.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.