Prihlásenie

CZ-Praha: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

11.6.-11.7.2012

CZ-Praha: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2012/S 99-165004

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Česká republika – Český statistický úřad
00025593
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA

Ďalšie informácie možno získať na adrese: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
28305043
Karoliny Světlé 25
110 00 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 222866555
E-mail: vz@mt-legal.com
Fax: +420 222866546

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
72000000, 48810000, 72212000, 72263000, 72261000

Opis
Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora .
Informačné systémy .
Programovanie aplikačného softvéru .
Implementácia softvéru .
Softvérové podporné služby .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
11.6.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.