Prihlásenie

SK-Bratislava: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

9.7.-9.9.2012

SK-Bratislava: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

2012/S 129-213994

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
Kontaktné miesto (miesta): Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKO
Telefón: +421 257295765
E-mail: maria.simkova@vlada.gov.sk
Fax: +421 257295492

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Dodávka potravín.

II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Slovenská republika, Bratislava, Banská Bystrica, Starý Smokovec, Trenčianske Teplice, Košice, Štrba.

Kód NUTS SK0

II.3)Informácie o rámcovej dohode
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Dodávka potravín, mäsa a mäsitých výrobkov v období 48 mesiacov odo dňa podpisu rámcovej dohody v celkovom objeme 2 400 000 EUR bez DPH.

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: áno

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
15000000, 15220000, 03220000, 15332400, 15332410, 15331135, 15331430, 03211300, 03211000, 15550000, 15812000, 15850000, 15870000, 15861000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
6.7.2012

II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

II.8)Doplňujúce informácie:
Informácie o častiach

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 1 Názov: Dodávka potravín.
1)Stručný opis:

Zákazka Dodávka potravín je odplatné dodanie potravín pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky vrátane účelových zariadení (Banská Bystrica, Trenčianske teplice, Štrbské pleso, Starý Smokovec, Ždiar, Košice) v súlade so zákonom č. 152/1995 o potravinách a súvisiacimi právnymi predpismi. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Prvá časť je zameraná na dodávku širokého sortimentu potravinárskeho tovaru. Predmetom zákazky v prvej časti je najmä nákup a dodanie potravín, nápojov, mrazených a čerstvých rýb, morských plodov, ochucovadiel, korenín, zeleniny, húb, ovocia, orechov v čerstvom, konzervovanom a sušenom stave, výrobkov z obilnín, ryže, pochutín, korenín, nealkoholických nápojov, piva, destilátov, čaju, kávy, mrazených polotovarov, mliečnych výrobkov, pečiva, cukroviniek, cestovín. Verejný obstarávateľ bude realizovať elektronickú aukciu na stanovený potravinový kôš. Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu v prvej časti zákazky s najmenej 4 uchádzačmi na základe výsledkov elektronickej aukcie v súlade s § 43 ods. 3 ZoVO. Bližšie v časti B súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
15000000, 15220000, 03220000, 15332400, 15332410, 15911100, 15980000, 15961000, 03211300, 03211000, 15550000, 15812000, 15850000, 15870000

3)Množstvo alebo rozsah:
Dodávka potravín za obdobie 48 mesiacov odo dňa podpisu rámcovej dohody v hodnote 1 980 000 EUR bez DPH.

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 2 Názov: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov.
1)Stručný opis:

Druhá časť zákazky Dodávka mäsa a mäsových výrobkov je odplatné dodanie mäsa a mäsitých výrobkov pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky vrátane účelových zariadení (Banská Bystrica, Trenčianske teplice, Štrbské pleso, Starý Smokovec, Ždiar, Košice) v súlade so zákonom č. 152/1995 o potravinách a súvisiacimi právnymi predpismi. Druhá časť zákazky je zameraná na dodávku vybraných druhov mäsa a mäsových výrobkov. Výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie rámcovej dohody s viacerými dodávateľmi na dobu 48 mesiacov. Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu v druhej časti zákazky s namenej 3 uchádzačmi v súlade s § 43 ods. 3 ZoVO. Bližšie v časti B súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.

2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
15110000, 15111100, 15111200, 15113000, 15130000, 15112000, 60140000

3)Množstvo alebo rozsah:
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov za obdobie 48 mesiacov odo dňa podpisu rámcovej dohody v hodnote 420 000 EUR bez DPH.

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
4.7.2012

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa:

Viac informácií: http://www.vlada.gov.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.