Prihlásenie

CZ-Holice: Stavebné práce na objektoch odborných škôl

17.7.-17.9.2012

2012/S 135-224860

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Město Holice
00273571
Holubova 1
534 14 Holice
ČESKÁ REPUBLIKA

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://profily-zadavatelu.cz/profil/00273571

Ďalšie informácie možno získať na adrese: GORDION, s. r. o.
26147921
Kolmá 6/682
Kontaktné miesto (miesta): GORDION, s. r. o.
Kontaktná osoba: Veronika Vávrová
190 00 Praha 9
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 281021823
E-mail: vavrova@gordion.cz
Fax: +420 281021825
Internetová adresa: www.gordion.cz

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45214310, 71320000, 45214800, 45214000

Opis
Stavebné práce na objektoch odborných škôl .
Inžinierske projektovanie .
Budovy školiacich zariadení .
Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 15.8.2012
Plánovaný dátum na
začatie prác: 1.3.2013
dokončenie prác: 31.7.2014

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.