Prihlásenie

AT-Viedeň: Obuv

7.8.-7.10.2012

2012/S 150-251435

Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

Smernica 2004/17/ES

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

ÖBB Holding AG sowie für die mit ihr im Sinne des § 228(3) UGB verbundenen Gesellschaften, alle vertreten durch die ÖBB-Shared Service Center GmbH
Clemens-Holzmeister-Str. 6
Kontaktná osoba: Mag. Gudrun Pfadenhauer
1100 Wien
RAKÚSKO
Telefón: +43 66488425172
E-mail: gudrun.pfadenhauer@oebb.at
Fax: +43 19300083815154

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: http://www.oebb.at

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.oebb.at/m2c

Ďalšie informácie možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

18800000

Opis
Obuv.

Oddiel V: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.