Prihlásenie

SK-Bratislava: Kancelárske potreby

13.8.-13.10.2012

2012/S 154-257089

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
Kontaktná osoba: Ing. Milan Varga
812 72 Bratislava - Staré Mesto
SLOVENSKO
Telefón: +421 250944569
E-mail: milan.varga2@minv.sk
Fax: +421 250944046

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.minv.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Kancelárske potreby.

II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Sídla rozpočtových a príspevkových organizácii MV SR a ich organizačných jednotiek rozmiestnené po celom území Slovenskej republiky.

Kód NUTS SK0

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: áno

II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Kancelárske potreby pre rezort MV SR.
Predpokladané náklady bez DPH: 3 000 000,00 EUR

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
30192000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
8.8.2012

II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

II.8)Doplňujúce informácie:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
7.8.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.