Prihlásenie

CZ-Brno: Meracie prístroje

18.9.-12.12.2012

2012/S 179-294458

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Vysoké učení technické v Brně
00216305
Antonínská 548/1
Kontaktné miesto (miesta): viz níže uvedené
Kontaktná osoba: Mgr. Oxana Rudá
601 90 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 541143359
E-mail: ruda@fme.vutbr.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.vutbr.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVut

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
38300000, 45350000, 45214630, 42940000, 42900000

Opis
Meracie prístroje .
Mechanické inštalácie .
Vedecké zariadenia .
Stroje na tepelné spracovanie materiálov .
Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
12.10.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.