Prihlásenie

CZ-Brno: Sieťové zariadenia

18.9.-18.11.2012

2012/S 179-294460

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Masarykův onkologický ústav
00209805
Žlutý kopec 7
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Marišinský
656 53 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 543134122
E-mail: michal.marisinsky@mou.cz
Fax: +420 543211169

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.mou.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://zakazky.mou.cz/

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
32420000

Opis
Sieťové zariadenia .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.