Prihlásenie

F-Paríž: Stavebné práce na stavbe letísk, vzletových a pristávacích dráh a prevádzkových plôch

26.9.-26.12.2012

2012/S 185-304654

Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

Smernica 2004/17/ES
Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Aéroports de Paris
291 boulevard Raspail
Kontaktná osoba: Sebastien Krawczyk
75675 Paris Cedex 14
FRANCÚZSKO
Telefón: +33 148626191
E-mail: sebastien.krawczyk@adp.fr

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: http://www.aeroportsdeparis.fr

Ďalšie informácie možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45235000, 45200000

Opis
Stavebné práce na stavbe letísk, vzletových a pristávacích dráh a prevádzkových plôch.
Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb.

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45235000, 45200000

Opis
Stavebné práce na stavbe letísk, vzletových a pristávacích dráh a prevádzkových plôch.
Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb.

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45235000, 45200000

Opis
Stavebné práce na stavbe letísk, vzletových a pristávacích dráh a prevádzkových plôch.
Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb.

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45235000, 45200000

Opis
Stavebné práce na stavbe letísk, vzletových a pristávacích dráh a prevádzkových plôch.
Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb.

Oddiel V: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systému
Obdobie platnosti: od 24.9.2012 do: 24.9.2015

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.