Prihlásenie

AT-Viedeň: Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby

16.10.-16.12.2012

2012/S 199-327604

Oznámenie o súťaži návrhov

Túto súťaž upravuje: Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

FTI- Initiative Kiras
Sensengasse 1
Kontaktné miesto (miesta): Österreichische Forschungsförderunggesellschaft mbH
Kontaktná osoba: DI Johannes Scheer
1090 Wien
RAKÚSKO
E-mail: johannes.scheer@ffg.at

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa: www.ffg.at/Kiras

Elektronický prístup k informáciám: www.ffg.at/Kiras/downloadcenter

Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť: https://ecall.ffg.at/

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: FTI- Initiative Kiras
Sensengasse 1
1090 Wien
RAKÚSKO
Internetová adresa: https://ecall.ffg.at/

Oddiel II: Predmet súťaže návrhov/opis projektu

II.1)Opis
II.1.3)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

73000000, 73100000, 73200000

Opis
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby .
Výskum a experimentálny vývoj .
Poradenstvo pre výskum a vývoj .

Oddiel IV: Postup

IV.4)Administratívne informácie
IV.4.2)Podmienky na získanie zmluvných a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 1.3.2013
IV.4.3)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 1.3.2013 - 12:00
IV.4.5)Jazyk (jazyky), v ktorých možno predkladať projekty alebo žiadosti o účasť
German.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.