Prihlásenie

SK-Bratislava: Programy na zachovanie stálosti zákazníkov

16.10.-16.12.2012

2012/S 199-327607

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
Lamačská cesta 8/A
Kontaktné miesto (miesta): Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Richard Urbanovič
811 04 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 911232064
E-mail: urbanovic@dobryvyber.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.cvtisr.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Elektronické a Multimediálne vedecko-odborné prezentácie v rámci Transferu technológii vedeckých výskumno-vývojových výsledkov do praxe.

II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 10: Prieskum trhu a prieskum verejnej mienky
Bratislava.

Kód NUTS SK0

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie

II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Elektronické a Multimediálne vedecko-odborné prezentácie v rámci Transferu technológii a v rámci výsledkov výskumu aplikovaného do praxe z vedeckého prostredia budú prezentácie použité na informovanie vedeckej komunity o výskumno-vývojových výsledkoch vedeckej komunity SR u nás a v zahraničí, za účelom podpory transferu technológii.
Predpokladané náklady bez DPH: 400 000,00 EUR

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
79342321

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
28.12.2012

II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

II.8)Doplňujúce informácie:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ v rámci projektu financovaného z Európskeho fondu pre obnovu a rozvoj (ďalej ERDF), v rámci Operačného program Výskum a vývoj.

VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie

Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk

Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk

Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11.10.2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.