Prihlásenie

SK-Banská Bystrica: Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie 2013/S 027-041938 PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

7.2.2013

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63
Kontaktné miesto (miesta): Mierová 23, 815 11 Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Kornélia Černá, Kristína Juhászová
974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKO
Telefón: +421 248273342
E-mail: kornelia.cerna@financnasprava.skkristina.juhaszova@financnasprava.sk
Fax: +421 243413326

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.financnasprava.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Oprava a údržba služobných motorových vozidiel, motocyklov.
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 27: Ostatné služby
Finančné riaditeľstvo SR, colné a daňové úrady v krajských mestách (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov a Michalovce).

Kód NUTS SK0

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky je kompletný servis a služby súvisiace s motorovými vozidlami továrenských značiek Audi, Avia, BMW, Citröen, Daewoo, Ford, Honda, Hyundai, Chevrolet, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Renault, SEAT, Škoda, Toyota, Volkswagen a Volvo, vrátane záručného aj pozáručného servisu podľa pokynov stanovených výrobcom pre dané vozidlo s originálnymi náhradnými dielmi a príslušenstvom. Verejný obstarávateľ požaduje dostupnosť servisu vo vzdielenosti do 30 km od pracovísk Finančnej správy Slovenskej republiky.
Kompletný servis motorových vozidiel zahŕňa najmä:
— mechanické práce,
— elektrikárske práce,
— klampiarske práce,
— lakovnícke práce,
— prípravu a vykonanie technickej kontroly,
— vykonanie emisnej kontroly,
— umývanie vozidiel,
— odťahovaciu službu.
— služby pneuservisu.
Predpokladané náklady bez DPH: 964 000 EUR

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

50110000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:4.2.2013

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41938-2013:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.