Prihlásenie

PL-Varšava: Environmentálne plánovanie

8.2.2013

2013/S 028-043590

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B
Kontaktná osoba: Andrzej Sokoliński
03-194 Warszawa
POĽSKO
Telefón: +48 225870360
E-mail: przetargi@warszawa.rzgw.gov.pl
Fax: +48 225870202

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.warszawa.rzgw.gov.pl

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

90712000, 90711000

Opis
Environmentálne plánovanie.
Posudzovanie vplyvu na životné prostredie v iných prípadoch ako v súvislosti so stavbou.

Oddiel IV: Postup

IV.3)Administratívne informácie

IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu

IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
21.3.2013 - 11:00

IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasťpoľština.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.