Prihlásenie

SK-Vysoké Tatry: Astronomické a optické prístroje PREDBEŽNE OZNÁMENIE

11.2.2013

2013/S 029-045126

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
00166529
Tatranská Lomnica 18
Kontaktné miesto (miesta): Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Martin Chachula
059 60 Vysoké Tatry
SLOVENSKO
Telefón: +421 415665268
E-mail: chachula@eurodotacie.sk
Fax: +421 415665268

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.astro.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Euro Dotácie, a.s.
36438766
Na Šefranici 1280/8
Kontaktné miesto (miesta): Euro Dotácie, a.s.
Kontaktná osoba: Ing. Martin Chachula
010 01 Žilina
SLOVENSKO
Telefón: +421 415665268
E-mail: chachula@eurodotacie.sk
Fax: +421 415665268
Internetová adresa: http://www.eurodotacie.sk

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Iné: výskumná činnosť
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Detekčná technika pre astronomické pozorovania
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Astronomický ústav SAV, 059 52 Stará Lesná 281, SLOVENSKO.

Kód NUTS SK041

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom dodávky je:
a) CCD vizuálna kamera s veľkým čipom k 1,3 m ďalekohľadu [1.1.10.];
b) CCD kamera na snímkovanie komét [1.1.11];
c) infračervená kamera k 1,3 m ďalekohľadu [1.1.15];
d) vizuálne kamery na pozorovanie Slnka [1.1.6];
e) spektrograf k 1,3 m ďalekohľadu [1.1.14].
Predpokladané náklady bez DPH: 1 256 106,67 EUR

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

38630000, 34971000, 33151300, 51500000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
11.2.2013
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Výskum a vývoj, opatrenie 1.1.
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.drsr.sk; http://www.finance.gov.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
6.2.2013
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.