Prihlásenie

CZ-Praha: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora PREDBEŽNE OZNÁMENIE

15.2.2013

2013/S 033-052191

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Národní archiv
70979821
Archivní
Kontaktné miesto (miesta): Jiří Bernas
149 01 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón:  +420 974847272 
E-mail: jiri.bernas@nacr.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.nacr.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/narodni-archiv_217/

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72000000, 72130000, 72140000, 72150000

OpisSlužby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora .
Poradenstvo pri plánovaní počítačového pracoviska .
Poradenstvo pri preberacích skúškach počítačového hardvéru .
Poradenstvo pre audit počítačov a hardvérové poradenstvo .

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.