Prihlásenie

HU-Budapešť: Vozidlá na elektrický pohon

15.2.2013

2013/S 033-052117

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Kontaktné miesto (miesta): Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály
Kontaktná osoba: Dr. Pápista Eszter
1075 Budapest
MAĎARSKO
Telefón:  +36 307741088 
E-mail: eszter.papista@bkk; kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.bkk.hu

Ďalšie informácie možno získať na adrese: BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. em
Kontaktné miesto (miesta): Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály
Kontaktná osoba: dr. Pápista Eszter
1075 Budapest
MAĎARSKO
Telefón:  +36 307741088 
E-mail: eszter.papista@bkk.hu; kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetová adresa: www.bkk.hu

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. em
Kontaktné miesto (miesta): Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály
Kontaktná osoba: dr. Pápista Eszter
1075 Budapest
MAĎARSKO
Telefón:  +36 307741088 
E-mail: eszter.papista@bkk.hu; kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetová adresa: www.bkk.hu

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: BKK Zrt.
Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. em
Kontaktné miesto (miesta): Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály
Kontaktná osoba: dr. Pápista Eszter
1075 Budapest
MAĎARSKO
Telefón:  +36 307741088 
E-mail: eszter.papista@bkk.hu; kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetová adresa: www.bkk.hu

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

34144900, 34632300, 50220000

Opis
Vozidlá na elektrický pohon.
Elektroinštalácie pre železnice.
Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení.

Oddiel IV: Postup

IV.3)Administratívne informácie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 3.4.2013 - 10:00
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
3.4.2013 - 10:00

IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasťmaďarčina.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.