Prihlásenie

SK-Bratislava: Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo) PREDBEŽNE OZNÁMENIE

18.2.2013

2013/S 034-053988

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Fond národného majetku Slovenskej republiky
17333768
Trnavská cesta 100
Kontaktné miesto (miesta): Process Management, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Peter Varga
821 01 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón:  +421 254653904 
E-mail: tender@process-management.sk
Fax: +421 254654044

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.natfund.gov.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
I.3)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Komplexné poradenské služby súvisiace s ukončením činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 11: Poradenské služby v oblasti riadenia [6] a s nimi súvisiace služby
Fond národného majetku Slovenskej republiky, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, SLOVENSKO.

Kód NUTS SK010

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Komplexné poradenské služby súvisiace s ukončením činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorých predmetom bude poskytnutie ekonomických, procesných a právnych analýz a poskytnutie odbornej asistencie potrebnej pre plynulý priebeh ukončenia činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky vrátane minimalizácie ekonomických, právnych a iných rizík.

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79400000, 66171000, 79100000, 79110000, 79221000, 72224000, 79200000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:13.2.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.