Prihlásenie

SK-Bratislava: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

20.2.2013

2013/S 036-056830

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
00397687
Vazovova 5
Kontaktné miesto (miesta): MP Profit, s.r.o., Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Potecký
812 43 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón:  +421 918544379 
E-mail: peter.potecky@mpprofit.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.stuba.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Vzdelávanie
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Technická infraštruktúra výskumu a vývoja pre oblasť kontaktných a bezkontaktných metód merania
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave;
— J. Bottu 25, 917 01 Trnava,
— Botanická 49, 917 08 Trmava.

Kód NUTS SK021

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
— súradnicový merací stroj,
— kruhomer,
— drsnomer,
— trojsúradnicový dotykový merací stroj pre dielenské podmienky,
— merací stroj s počítačovou tomografiou,
— technologická klimatizačná jednotka,
— nevyhnutné stavebné úpravy spojené s inštaláciou zariadenia, strojov a prístrojov; vybudovanie priečky v laboratóriu, vybudovanie zdvíhacej plošiny, celková rekonštrukcia vnútorných priestorov laboratória.

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

38000000, 45000000, 51500000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
28.2.2013
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.8)Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): OP Výskum a vývoj, Prioritná os 1 - Infraštruktúra výskumu a vývoja, Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
ITMS: 26210120020
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk, www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://employment.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:18.2.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.