Prihlásenie

HU-Szombathely: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

20.2.2013

2013/S 036-057499

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.
AK15486
Markusovszky L. út. 5.
Kontaktná osoba: Gellén-Kovács Ágnes
9700 Szombathely
MAĎARSKO
Telefón:  +36 94515694 
E-mail: kovacs.agnes@markusovszky.hu
Fax: +36 94327873

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.markusovszky.hu

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.
Markusovszky L. u. 5. Központi Igazgatás épülete, földszint
Kontaktné miesto (miesta): Közbeszerzési Osztály
Kontaktná osoba: Polgár Miklós, Major Vilmos, Gellén-Kovács Ágnes
9700 Szombathely
MAĎARSKO
Telefón:  +36 94515694 
E-mail: kovacs.agnes@markusovszky.hu, major.vilmos@markusovszky.hu
Fax: +36 94327873

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

90500000

Opis
Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom.

Oddiel IV: Postup

IV.3)Administratívne informácie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 10.4.2013 - 10:00
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
10.4.2013 - 10:00
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
maďarčina.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.