Prihlásenie

SK-Bratislava: Zdravotnícky spotrebný materiál PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

25.2.2013

2013/S 039-061912

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Antolská 11
Kontaktné miesto (miesta): ZDZS Bratislava
Kontaktná osoba: Kiklicová
850 07 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +42 268206115
E-mail: kiklicova@emergency-ba.sk
Fax: +42 268206144

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.emergency-ba.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM)
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský a Banskobystrický kraj - podľa požiadavky verejného obstarávateľa

Kód NUTS SK0

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zabezpečenie dodania špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) pre verejného obstarávateľa v požadovanej špecifikácií, množstve a na požadované miesto určenia podľa jeho potrieb a požiadaviek s vyhotovením elektronického dodacieho listu v dátovom rozhraní PharmNet 1.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33140000

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
dodanie tovaru v priebehu 12 kalendárnych mesiacov v predpokladanej hodnote 275.000,-EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota bez DPH: 275 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 12 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prevádzkových zdrojov verejného obstarávateľa. Platby budú realizované bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Skupina hospodárskych subjektov utvorená na poskytnutie dodania tovaru vytvorí do termínu stanoveného na uzatvorenie zmluvy požadované právne vzťahy v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia upraveného v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z., ktoré sa preukazuje podľa § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. , resp. podľa § 26 ods. 4 a 5 zákona č. 25/2006 Z.z.. Dôkazný prostriedok: Splnenie podmienok sa preukazuje predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópii, nie starších ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Vyžaduje sa predloženie nasledovných informácii a dokladov, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.:
1. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti záujemcu alebo uchádzača plniť si svoje finančné záväzky, že nie je a nebol v debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je a nebol predmetom exekúcie. Ak má uchádzač alebo záujemca účty vedené a otvorené vo viacerých bankách, vyžaduje sa splnenie požadovaných podmienok, teda predloženie požadovaných dokladov, týkajúcich sa vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, všetkých bánk, v ktorých má uchádzač alebo záujemca otvorené a vedené účty.
2. Čestné vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu, že v iných bankách nemá záväzky.
3. Výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za obdobie rokov 2010, 2011 a 2012, potvrdený miestne príslušným daňovým úradom.
Dôkazný prostriedok: V bodoch 1 a 3 sa vyžaduje predloženie originálnych dokladov alebo v úradne osvedčenej fotokópii, nie staršej ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky.
V prípade čestného vyhlásenia, bodu 2, sa vyžaduje podpis uchádzača alebo záujemcu, jeho štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať v mene uchádzača alebo záujemcu v záväzkových vzťahoch, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Vyžaduje sa predloženie nasledovných informácií a dokladov, ktorými sa preukazuje odborná a technická spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.:
1. Platné povolenie na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok v zmysle zákona č. 262/2011 Z.z., ak čo len jedna z uchádzačom ponúknutá položka je uvedená v Zozname zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, t.j. v kategorizačnom zozname.
2.Opis jednotlivých položiek predmetu zákazky vrátane fotografií, na ktorých budú uvedené údaje deklarujúce požadované parametre ponúkaného tovaru s uvedením obchodného názvu ponúkaného tovaru, resp. typového označenia a identifikácie výrobcu. Uvedené informácie musia byť uvádzané v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky. Opis predmetu zákazky predložený v listinnej podobe/forme bude zreteľne označený poradovým číslom položky zo zoznamu podľa časti súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.
3. Vyhlásenie o zhode a doplňujúce podklady k nim, certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami ES, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. Pre každú položku, ktorá podlieha registrácii ŠUKL-u v zmysle zákona č. 140/1998 Z.z. v platnom znení Výstup z databázy registrovaných zdravotných pomôcok s kódom výrobku pridelený ŠUKL-om s pečiatkou a podpisom ŠUKL-u alebo identifikačný list zdravotníckej pomôcky s kódom výrobku prideleným ŠUKL-om s pečiatkou a podpisom ŠUKL-u. Pre každú položku, ktorá nepodlieha registrácií ŠUKL-u v zmysle zákona č. 140/1998 Z.z. v platnom znení odôvodnenie skutočnosti, prečo nie je potrebná registrácia položky ŠUKL-om.
Dôkazný prostriedok: V bodoch 1 a 3 sa vyžaduje predloženie originálnych dokladov alebo v úradne osvedčenej fotokópii, nie staršej ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky. V bode 2 sa vyžaduje podpis uchádzača alebo záujemcu, jeho štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať v mene uchádzača alebo záujemcu v záväzkových vzťahoch, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
Vyžaduje sa predloženie nasledovných informácií a dokladov, ktorými sa preukazuje zabezpečenie kvality podľa § 29 zákona č. 25/2006 Z.z.:
1. certifikát systému riadenia kvality (podľa ISO 9001).
Dôkazný prostriedok: vyžaduje sa predloženie originálnych dokladov alebo v úradne osvedčenej fotokópii nie staršej ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej

1. celková cena v EUR bez DPH skupiny ŠZM označených a uvedených v tabuľke A (uvedená v súťažných podkladoch). Relatívna váha 60

2. celková cena v EUR bez DPH skupiny ŠZM označených a uvedených v tabuľke B (uvedená v súťažných podkladoch). Relatívna váha 40

IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii budú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
5-2013
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
2.4.2013 - 10:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
slovenčina.
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 2.6.2013
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 2.4.2013 - 10:30

Miesto:

ZDZS Bratislava, Antolská 11, 850 07 Bratislava, SLOVENSKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68
820 04 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón:  +421 250264176 
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68
820 04 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón:  +421 250264176 
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:20.2.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.