Prihlásenie

SK-Nitra: Reštauračné služby a podávanie jedál PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.2.2013

2013/S 041-065844

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.
35 960 736
Štúrova č. 147
Kontaktné miesto (miesta): Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova č. 147, 949 65 Nitra, Stredisko správy a údržby Komárno, Bašta IV, Okružná cesta, 945 01 Komárno
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Horkovičová
949 65 Nitra
SLOVENSKO
Telefón: +421 357710011
E-mail: andrea.horkovicova@rsuckn.eu
Fax: +421 357710014

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Iné: Správa a údržba ciest
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 17: Hotelové a reštauračné služby
— Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.,
— Stredisko správy a údržby Komárno, Bašta IV, Okružná cesta, 945 01 Komárno,
— Stredisko správy a údržby Nové Zámky, Bešeňovská cesta 2, 940 92 Nové Zámky,
— Stredisko správy a údržby Levice, Nádražný rad 27, 934 80 Levice,
— Stredisko správy a údržby Topoľčany, Pod Kalváriou 2003, 955 87 Topoľčany,
— Stredisko správy a údržby Nitra, Štúrova 147, 949 65 Nitra.

Kód NUTS SK023

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb stravovania pre zamestnancov Regionálnej správy a údržby ciest Nitra, a. s., stredísk správy a údržby Komárno, Nové Zámky, Levice, Topoľčany a Nitra v súlade s ust. § 152 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formou stravovacích poukážok v stravovacích zariadeniach poskytujúcich obedové menu s celoročnou prevádzkou.
Predpokladané náklady bez DPH: 1 580 000 EUR

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

55300000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
13.3.2013
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.8)Doplňujúce informácie:
Zmluva na obdobie 48 mesiacov.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk, http://www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25.2.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.