Prihlásenie

SK-Bratislava: Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.2.2013

2013/S 041-065823

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
Mlynské Nivy 45
Kontaktné miesto (miesta): Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 82109 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Alena Nagyová
821 09 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón: +421 258311125
E-mail: alena.nagyova@ndsas.sk
Fax: +421 258311701

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.ndsas.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.ndsas.sk/obstarávanie/verejnéobstarávanie/prevádzkovýúsek/názovzákazky

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Iné: Výstavba, prevádzka a údržba diaľníc a rýchlostných ciest
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Servis, údržba a opravy IRSD na D1 v úseku Sverepec – Hričovské Podhradie a D3 v úseku Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 1: Údržbárske a opravárske služby
Diaľnica D1 Sverepec Hričovské Podhradie a D3 Hričovské Podhradie Žilina (Strážov) a operátorské pracovisko SSÚD5 Považská Bystrica.

Kód NUTS SK031

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky je služba, a to vykonávať pre objednávateľa technický servis, údržbu a opravy na technologických zariadeniach informačného systému diaľnice D1 v úseku Sverepec Hričovské Podhradie a D3 v úseku Hričovské Podhradie Žilina (Strážov) pre stredisko SSÚD5 Považská Bystrica. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Predpokladané náklady bez DPH: 520 000 EUR

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

50532000503344005034300050344000503123005031260050330000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25.2.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.