Prihlásenie

SK-Žilina: Obalené cestné kamenivo PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.2.2013

 

2013/S 041-065555

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
42054575
M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Kontaktné miesto (miesta): Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Fábry – generálny riaditeľ, Ľudmila Honková
010 01 Žilina
SLOVENSKO
Telefón: +421 415643779
E-mail: obstaravanie.sczsk@vuczilina.sk
Fax: +421 415640034

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.sczsk.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.sczsk.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Iné: Správa ciest
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Vnútorné organizačné jednotky verejného obstarávateľa a ich strediská:
1. Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie – stredisko Žilina, Rajec, Bytča a Belá, Kubíková;
2. Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce – stredisko Čadca, Makov, Kysucké Nové Mesto;
3. Správa ciest ŽSK, Závod Liptov – stredisko Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Liptovské Matiašovce;
4. Správa ciest ŽSK, Závod Orava – stredisko Dolný Kubín, Námestovo, Trstená;
5. Správa ciest ŽSK, Závod Turiec – stredisko Martin, Turčianske Teplice.

Kód NUTS SK031

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón.
Ide o:
— asfaltový betón jemnozrnný - (AC 8 O; II) - množstvo celkom: cca 3 460 ton,
— asfaltový betón strednozrnný - (AC 11 O; II) - množstvo celkom: cca 4 650 ton,
pre vnútorné organizačné jednotky Správy ciest ŽSK a ich strediská.
Množstvo celkom: cca 8 110 ton.
Predmet zákazky musí spĺňať podmienky uvedené v TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDPT SR a podľa súvisiacich STN a EN.
V prípade potreby verejného obstarávateľa bude predmetom zákazky aj doprava.
Predpokladané náklady bez DPH: 520 000 EUR

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

44113310

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
28.2.2013
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:
Dodávateľ musí mať v priebehu trvania zmluvy zabezpečenú prevádzku svojich obaľovacích centier v období marec-november príslušného kalendárneho roka.

viac informácií:

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.