Prihlásenie

SK-Beluša: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

5.3.2013

2013/S 045-072458

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Obec Beluša
Farská 1045/6
Kontaktné miesto (miesta): 018 61 Beluša, Farská 1045/6
Kontaktná osoba: JUDr. Soňa Kováčiková
018 61 Beluša
SLOVENSKO
Telefón: +421 424624735
E-mail: pravnik@belusa.sk
Fax: +421 424624820

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.belusa.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.3)Hlavná činnosť
Iné: samospráva
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Nakladanie s komunálnym odpadom
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 16: Kanalizačné služby a zber a likvidácia odpadu; sanitárne a podobné služby
Obec Beluša

Kód NUTS SK022

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Nakladanie s komunálnym odpadom na území obce Beluša. Predpokladané množstvo odpadu za rok cca 1700 ton. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bude spresnená v súťažných podkladoch.
Predpokladané náklady bez DPH: 950 000 EUR

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

90500000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
15.5.2013
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.8)Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
1.3.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.