Prihlásenie

SK-Bratislava: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

22.2.2013

2013/S 058-095456

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Štátny inštitút odborného vzdelávania
17314852
Bellova
Kontaktné miesto (miesta): Environmental Innovation Center, a.s., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bučinová
837 63 Bratislava-Nové Mesto
SLOVENSKO
Telefón: +421 255566719
E-mail: environmental.as@gmail.com

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Vzdelávanie
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.

Kód NUTS SK

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: áno
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky je komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií (IKT), a to najmä zálohovacích zdrojov, sieťových zariadení, kabeláže, zálohovacích zariadení, notebookov, tlačiarní, skenerov, multifunkčných zariadení, dataprojektorov, monitorov, USB kľúčov, vstupno-výstupných jednotiek, interaktívnych tabúľ, operačných programov, aplikačného softvéru, ďalších komponentov a príslušenstva vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie záručný servis, doprava, inštalácia, montáž a zaškolenie obsluhy. Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrét neho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvality.
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

3020000030210000302200003023000030100000301100003012000030190000313000003250000050000000489000003023210030191200,30231000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Áno.
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): 1. Operačný program Vzdelávanie, spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond, Prioritná os: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, Opatrenie: 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja terciálneho a ďalšieho vzdelávania, názov projektu: Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií, ITMS kód projektu: 26140230013, Kód Výzvy: OVP/K/RKZ/NP/2012-8;
2. Operačný program Vzdelávanie, spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond, Prioritná os: 2 ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ, Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, Názov projektu: Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií, ITMS kód projektu: 26120130023, Kód Výzvy: OVP/K/RKZ/NP/2012-8;
3. Operačný program Vzdelávanie, spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, Názov projektu: Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ITMS kód Projektu: 26110130548, Kód Výzvy: OPV/K/NP/2013-4;
4. Predmet zákazky môže byť spolufinancovaný i z ďalších projektov a/alebo programov financovaných z fondov Európskej únie a/alebo spolufinancovaný mnohostrannými inštitúciami a inými darcami.
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21.3.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.