Prihlásenie

SK-Ruskov: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

22.3.2013

2013/S 058-095255

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Centrálna Obstarávacia Agentúra Ruskov z.p.o., COA Ruskov, z.p.o.
45739633
Slančícka 94
Kontaktné miesto (miesta): Heydukova 14, Košice
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Slobodová
044 19 Ruskov
SLOVENSKO
Telefón: +421 556441196
E-mail: coaruskov@gmail.com
Fax: +421 556441196

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Iné: verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona
I.3)Hlavná činnosť
Iné: verejné obstarávanie
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: áno

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Kompletná realizácia stavieb a ich zmien
II.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác: Slovenská republika
SK0
II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a rozsahu prác
Predmetom zákazky je kompletná realizácia stavieb a ich zmien podľa členení stavebného zákona č. 50/1976 Zb. § 43a) a platných noriem STN a EN a podľa triednika stavebných prác. Kompletná realizácia stavieb a ich zmien musí byť vykonaná v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. § 43d). Dodávateľ komplexných stavebných, rekonštrukčných, zemných, výkopových, búracích prác a úpravy terénu musí disponovať potrebnými odbornými znalosťami a skúsenosťami z praxe s kompletnou realizáciou stavieb a ich zmien. Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

450000004510000045200000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:

Informácie o častiach

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 1 Názov: Stavebné a rekonštrukčné práce v oblasti pozemné stavby
1)Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie kompletnej realizácie stavebných a rekonštrukčných prác, vrátane zemných , výkopových a búracích prác a úpravy terénu pre projekty financované / spolufinancované najmä zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej Únie. V rámci stavebných a rekonštrukčných prác sa budú realizovať najmä murárske, betonárske práce, zdravotechnika, silnoprúdové elektroinštalácie, (slaboprúdové)elektroinštalácie NN, vykurovanie, vzduchotechnika a kanalizácia, preložky a prípojky, terénne úpravy, komunikácie, dodávka technológie a pod. Dodávateľ stavebných, rekonštrukčných, zemných, výkopových, búracích prác a úpravy terénu musí disponovať potrebnými odbornými znalosťami a skúsenosťami z praxe s komplexným zabezpečením realizácie stavebných a rekonštrukčných prác, zemných, výkopových a búracích prác a úpravou terénu. Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

450000004510000045200000

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 43( od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach:
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Časť č.: 2 Názov: Stavebné a rekonštrukčné práce na cestách a mostoch a líniových stavbách
1)Stručný opis:
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie inžinierskych stavieb (dopravné stavby, mosty), ktoré zahrňujú hrubú stavby mostov, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk, izolačné práce proti vode, natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch a kompletné zabezpečenie líniových stavieb, ktoré zahrňujú práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov - špeciálne základové práce a - ostatné betonárske práce - práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie a ČOV (vrátane doplnkových prác). Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

450000004510000045200000452200004525221045232410452460004523312045231300

4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Trvanie v mesiacoch: 43( od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
NO
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Štrukturálne fondy a Kohézny fond EÚ
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21.3.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.