Prihlásenie

SK-Senec: Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.3.2013

2013/S 061-102190

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Romag, spol. s r.o.
34117300
Hviezdoslavova
Kontaktné miesto (miesta): For-Euro consulting, s.r.o.
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
903 01 Senec
SLOVENSKO
Telefón: +421 263531231
E-mail: hodosiova@foreuro.sk
Fax: +421 263531232

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Iné: spoločnosť s ručením obmedzeným, nakladajúca s odpadom
I.3)Hlavná činnosť
Životné prostredie
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Linka na úpravu a dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Sládkovičovo

Kód NUTS SK021

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky je dodanie technologického vybavenia - linky na úpravu a dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu.
Predpokladané náklady bez DPH: 8 534 000,00 EUR
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

42900000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
27.5.2013
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Nie.
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program životné prostredie, Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo.
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia: 26.3.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.