Prihlásenie

SK-Bratislava: Služby súvisiace so softvéromPREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

28.3.2013

2013/S 062-103879

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Bratislavský samosprávny kraj
36063606
Sabinovská
Kontaktné miesto (miesta): Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Angyal
820 05 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón: +421 248264212
E-mail: robert.angyal@region-bsk.sk
Fax: +421 248264386

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Dispečerský riadiaci systém Bratislavskej integrovanej dopravy
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 7: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
BID, a.s., Jašíková 2, 821 03 Bratislava, prípadne ďalšie miesta vyplývajúce z realizácie poskytnutia predmetu zákazky a iné verejným obstarávateľom písomne určené miesta výhradne v rámci Bratislavského kraja.

Kód NUTS SK01

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Jedná sa o obstaranie Dispečerského riadiaceho systému Bratislavskej integrovanej dopravy v rámci projektu s názvom "Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja" vrátane zabezpečenia záručného servisu po dobu 36 mesiacov a Vývoja a implementácie novej funkcionality systému.
Predpokladané náklady bez DPH: 1 046 333,00 EUR

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72260000, 72262000, 72263000, 72265000, 72266000, 30214000, 32522000, 48820000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
8.4.2013
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:

Informácie o častiach

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Názov: DRS
1)Stručný opis:
Dispečerský riadiaci systém
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72260000, 72262000, 72263000, 72265000, 72266000, 30214000, 32522000, 48820000

5)Doplňujúce informácie o častiach:
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Názov: Vývoj a implementácia
1)Stručný opis:
Vývoj a implementácia nových funkcionalít systému
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72262000, 72263000

5)Doplňujúce informácie o častiach:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Časť A: DRS bude financovaná z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:26.3.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.