Prihlásenie

SK-Krupina: Obrábacie stroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

26.4.2013

2013/S 082-137728

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Davos trade – logistics, s.r.o.
36048135
Mlynská 1669
Kontaktné miesto (miesta): Mlynská 1669, 963 01 Krupina
Kontaktná osoba: Marián Dado
963 01 Krupina
SLOVENSKO
Telefón: +421 455326997
E-mail: davos@davos-tl.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Iné: Osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nie je verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom
I.3)Hlavná činnosť
Iné: výrobná a obchodná činnosť
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti v novom výrobnom programe
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
DAVOS trade - logistics, s.r.o. – výrobná prevádzka spoločnosti nachádzajúca sa na ulici Osloboditeľov v Krupine.

Kód NUTS SK032

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmet zákazky s názvom „Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti v novom výrobnom programe” pozostáva z týchto piatich logických celkov:
1. Logický celok č. 01, Aktivita č. 01 – obstaranie linky na výrobu a montáž drevených obalových materiálov;
2. Logický celok č. 02, Aktivita č. 02 – obstaranie univerzálneho zváracieho upínacieho zariadenia;
3. Logický celok č. 03, Aktivita č. 03 – obstaranie CNC sústruhu;
4. Logický celok č. 04, Aktivita č. 04 – obstaranie CNC frézy;
5. Logický celok č. 05, Aktivita č. 05 – obstaranie CNC pracoviska delenia a tvárnenia materiálu.
Predpokladané náklady bez DPH: 1 017 379,80 EUR

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

42600000 - FG05, 42642100, 42611000, 42612000, 42662000, 42621100, 42623000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
26.4.2013
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.8)Doplňujúce informácie:
Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorýkoľvek logický celok 1 až 5 predmetu zákazky, resp. ponuku môže predložiť na jeden logický celok, na viacero logických celkov alebo na všetky logické celky. Každý logický celok bude komisia vyhodnocovať samostatne.

Informácie o častiach

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Názov: „Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti v novom výrobnom programe” – Logický celok č. 01, Aktivita č. 01 – obstaranie linky na výrobu a montáž drevených obalových materiálov
1)Stručný opis:
Linka má slúžiť na jednoduchšie spracovanie dreva vo forme lát, ktoré sú potrebné v určených dĺžkach vykrátiť, roztriediť a následne pospájať v presne určených mierach ako polotovar pred finálnym spojením do komplexného tvaru.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

42600000 - FG05, 42642100, 42611000, 42612000

3)Množstvo alebo rozsah:
Linka na spracovanie dreva, ktorá bude tvoriť jeden logický celok a ktorej parametere, technické špecifikácie jej jednotlivých prvkov a ich počty sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách. Jedná sa o nové zariadenie.
Predpokladané náklady bez DPH: 437 000 EUR
4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 26.4.2013
v dňoch: 240( od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach:
V cenovej ponuke za logický celok musí byť uvádzaná celková sumárna cena, ktorá bude podkladom pre vykonanie elektronickej aukcie.
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Názov: „Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti v novom výrobnom programe” – Logický celok č. 02, Aktivita č. 02 – obstaranie univerzálneho zváracieho upínacieho zariadenia
1)Stručný opis:
Zariadenie sa skladá zo zváracieho agregátu, ručnej brúsky a univerzálneho upínacieho zariadenia.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

42600000 - FG05, 42662000, 42611000, 42612000

3)Množstvo alebo rozsah:
Univerzálne zváracie upínacie zariadenie je samostatná linka, ktorá bude tvoriť jeden logický celok a ktorej parametere, technické špecifikácie jej jednotlivých prvkov a ich počty sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách. Jedná sa o nové zariadenie.
Predpokladané náklady bez DPH: 27 009,80 EUR
4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 26.4.2013
v dňoch: 90( od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach:
V cenovej ponuke za logický celok musí byť uvádzaná celková sumárna cena, ktorá bude podkladom pre vykonanie elektronickej aukcie.
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Názov: „Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti v novom výrobnom programe” – Logický celok č. 03, Aktivita č. 03 – obstaranie CNC sústruhu
1)Stručný opis:
Ide o logický celok CNC sústruhu so základným náradím a skrinkou na náradie.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

42600000 - FG05, 42611000, 42612000, 42621100

3)Množstvo alebo rozsah:
CNC sústruh je samostatná linka, ktorá bude tvoriť jeden logický celok a ktorej parametere, technické špecifikácie jej jednotlivých prvkov a ich počty sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách. Jedná sa o nové zariadenie.
Predpokladané náklady bez DPH: 128 580 EUR
4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 26.4.2013
v dňoch: 120( od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach:
V cenovej ponuke za logický celok musí byť uvádzaná celková sumárna cena, ktorá bude podkladom pre vykonanie elektronickej aukcie.
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Názov: „Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti v novom výrobnom programe” – Logický celok č. 04, Aktivita č. 04 – obstaranie CNC frézy
1)Stručný opis:
Ide o logický celok CNC frézy so základným náradím, skrinkou na náradie a vzduchovým kompresorom.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

42600000 - FG05, 42611000, 42612000, 42623000

3)Množstvo alebo rozsah:
CNC fréza je samostatná linka, ktorá bude tvoriť jeden logický celok a ktorej parametere, technické špecifikácie jej jednotlivých prvkov a ich počty sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách. Jedná sa o nové zariadenie.
Predpokladané náklady bez DPH: 178 890 EUR
4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 26.4.2013
v dňoch: 120( od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach:
V cenovej ponuke za logický celok musí byť uvádzaná celková sumárna cena, ktorá bude podkladom pre vykonanie elektronickej aukcie.
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Názov: „Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti v novom výrobnom programe” – Logický celok č. 05, Aktivita č. 05 – obstaranie CNC pracoviska delenia a tvárnenia materiálu
1)Stručný opis:
Ide o logický celok pracoviska na delenie materiálu a tvárnenie, pozostávajúci z nožnice na plech, ohraňovacieho lisu a pásovej píly.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

42600000 - FG05, 42611000, 42612000

3)Množstvo alebo rozsah:
CNC pracovisko na delenie a tvárnenie materiálu je samostatná linka, ktorá bude tvoriť jeden logický celok a ktorej parametere, technické špecifikácie jej jednotlivých prvkov a ich počty sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách. Jedná sa o nové zariadenie.
Predpokladané náklady bez DPH: 245 900 EUR
4)Údaj o odlišnom dátume vyhlásenia verejného obstarávania a/alebo trvania zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 26.4.2013
v dňoch: 120( od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach:
V cenovej ponuke za logický celok musí byť uvádzaná celková sumárna cena, ktorá bude podkladom pre vykonanie elektronickej aukcie.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov obstarávateľa – osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, štátneho rozpočtu SR a z finančných prostriedkov EÚ v rámci schváleného projektu „Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti v novom výrobnom programe” – Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os: 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie: 1.1 Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie: 1.1.1 Podpora zadávania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu.
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:23.4.2013

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.