Prihlásenie

SI-Ljubljana: Stavebné práce na výstavbe ciest PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

13.5.2013

2013/S 091-154642

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Direkcija Republike Slovenije za ceste
Tržaška cesta 19
Kontaktná osoba: Sabina Pezdirec
SI-1000 Ljubljana
SLOVINSKO
Telefón: +386 14788336
E-mail: sabina.pezdirec@gov.si
Fax: +386 14788036

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.dc.gov.si

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45233120

Opis
Stavebné práce na výstavbe ciest.

Oddiel IV: Postup

IV.3)Administratívne informácie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 19.6.2013
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
19.6.2013 - 09:00
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
slovinčina.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.