Prihlásenie

CZ-Fulnek: Stavebné práce

17.5.-7.6.2013

2013/S 095-161648

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Město Fulnek
nám. Komenského 12
Kontaktné miesto (miesta): Dobrá zakázka, s. r. o., Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava
Kontaktná osoba: Ing. Jiří Zapletal
742 45 Fulnek
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 774883284
E-mail: info@dobrazakazka.cz

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ww.fulnek.cz

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.softender.cz/home/profil/1258621

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000, 50232000, 45316100

Opis
Stavebné práce.
Údržba verejného osvetlenia a dopravných signalizácií (semaforov).
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení.

Oddiel IV: Postup

IV.3)Administratívne informácie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 7.6.2013 - 10:00
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
7.6.2013 - 10:00
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
čeština.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.