Prihlásenie

Slovensko-Bratislava: Služby železničnej dopravy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

10.7.2013

2013/S 132-228585

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
35914921
Drieňová 24
Kontaktné miesto (miesta): Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava-Ružinov
Kontaktná osoba: JUDr. Rudolf Jurík
820 09 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón: +421 220292351
E-mail: jurik.rudolf@zscargo.sk
Fax: +421 243420901

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Iné: iný verejný obstarávateľ: podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
I.3)Hlavná činnosť
Iné: vykonávanie dopravnej činnosti na dráhe
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Nájom dopravných prostriedkov – nákladných vozňov rad Eanos – číselný rad 5377
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 18: Služby železničnej dopravy
Slovensko.

Kód NUTS SK,SK0

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Nájom 100 vysokostenných vozňov Eanos číselnej rady 5377. Nákladné vozne, ktoré budú predmetom nájmu, môže verejný obstarávateľ poskytnúť jednotlivo alebo všetky spoločne do užívania tretej osobe.
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

60200000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
8.7.2013
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.