Prihlásenie

Chorvátsko-Novska: Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

4.9.-15.10.2013

2013/S 171-296867

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Služby

Smernica 2004/17/ES

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Novokom d.o.o.
29659371749
Adalberta Knoppa 1a
Kontaktná osoba: Vinko Kvočić
44330 Novska
CHORVÁTSKO
Telefón: +385 44600636
E-mail: vinko.kvocic@novokom-novska.hr
Fax: +385 44600378

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: www.novokom.hr

Elektronický prístup k informáciám: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2013%2fS+005-0074518

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

71322000

Opis
Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve.

Oddiel IV: Postup

IV.3)Administratívne informácie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: ..
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
15.10.2013 - 12:00

IV.3.5)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasťchorvátčina.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.