Prihlásenie

Nórsko-Leikanger: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

25.9.2013

2013/S 186-321795

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Statens vegvesen Region vest
Askedalen 4
Kontaktné miesto (miesta): Vegseksjon Sogn
Kontaktná osoba: Thorleiv Hurthi
6863 Leikanger
NÓRSKO
Telefón: +47 81544010
E-mail: firmapost-vest@vegvesen.no
Fax: +47 57655986

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.vegvesen.no

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.doffin.no//search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA3321

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000

Opis
Stavebné práce .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 20.12.2013
Trvanie v mesiacoch: 30 (od zadania zákazky)
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.