Prihlásenie

Maďarsko-Győr: Komponenty elektrických obvodov

19.12.2013

2013/S 246-429685

Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia

Smernica 2004/17/ES

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
AK16338
Kandó Kálmán utca 11–13.
Kontaktné miesto (miesta): Áramhálózati beszerzés, 7636 Pécs, Malomvölgyi út 2.
Kontaktná osoba: Tóth Gábor
9027 Győr
MAĎARSKO
Telefón: +36 72501232
E-mail: kozbeszerzes@eon-hungaria.com
Fax: +36 72501094

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: www.eon.hu

Ďalšie informácie možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II: Predmet kvalifikačného systému

II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

31220000

Opis
Komponenty elektrických obvodov.

Oddiel V: Postup

IV.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a végső árajánlatok megtételére elektronikus felületen, e-licit formájában kerülhet sor. Ennek részleteiről Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásában részletes ismertetőt ad.
IV.2)Administratívne informácie

IV.2.2)Dĺžka trvania kvalifikačného systémuČasovo neobmedzené trvanie

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.