Prihlásenie

Maďarsko-Budapešť: Čistiace výrobky Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

26.3.2014

2014/S 060-100787

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
AK16433
Róbert Károly körút 49–51.
Kontaktná osoba: Pálfy Tamás
1134 Budapest
MAĎARSKO
Telefón: +36 16060700
E-mail: palfytamas@t-online.hu
Fax: +36 16060749

Ďalšie informácie možno získať na adrese: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda
Balaton utca 25. IV/4.
Kontaktná osoba: dr. Molnár Judit, ügyvéd
1055 Budapest
MAĎARSKO
Telefón: +36 13023323
E-mail: drmolnar@mugyved.axelero.net
Fax: +36 13541535

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda
Balaton utca 25. IV/4.
Kontaktná osoba: dr. Molnár Judit, ügyvéd
1055 Budapest
MAĎARSKO
Telefón: +36 13023323
E-mail: drmolnar@mugyved.axelero.net
Fax: +36 13541535

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda
Balaton utca 25. IV/4.
Kontaktná osoba: dr. Molnár Judit, ügyvéd
1055 Budapest
MAĎARSKO
Telefón: +36 13023323
E-mail: drmolnar@mugyved.axelero.net
Fax: +36 13541535

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39830000, 39831000, 39822000, 39811100, 39224300, 39224320, 33711900, 33760000, 19640000

Opis
Čistiace výrobky.
Pracie prostriedky.
Žieravé čistiace prostriedky.
Osviežovač vzduchu.
Metly a kefy a iné výrobky na upratovanie domácností.
Špongie.
Mydlo.
Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky.
Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky.

Oddiel IV: Postup

IV.3)Administratívne informácie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 9.5.2014 - 10:00
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
9.5.2014 - 10:00

IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť maďarčina.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.