Prihlásenie

Slovensko-Bardejov: Programovanie softvéru a poradenstvo PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

22.4.-22.6.2014

Slovensko-Bardejov: Programovanie softvéru a poradenstvo

2014/S 078-136295

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Mesto Bardejov
00321842
Radničné námestie 16
Kontaktné miesto (miesta): Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Chebeňová
085 80 Bardejov
SLOVENSKO
Telefón: +421 905747236
E-mail: chebenova@visions.cc
Fax: +421 544722476

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.bardejov.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Elektronizácia služieb Mesta Bardejov.
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 7: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Mesto Bardejov.

Kód NUTS SK041

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky je implementácia a udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov služba občanovi”, ktorý v rámci implementácie bude pozostávať z analýzy prostredia, dizajnu IS a následne vybudovania integrovaného informačného systému s podporou systémom projektového riadenia implementácie projektu financovaného zo štrukturálnych fondov a v rámci udržateľnosti projektu z podpory a ďalšieho rozvoja integrovaného informačného systému na Mestskom úrade v Bardejove.

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72200000, 48800000, 48600000, 30210000, 30230000, 72600000, 79421000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
a) poskytovateľ a ním poverené osoby;
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
Pri realizácii predmetu zákazky je úspešný uchádzač povinný dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky ako aj právne akty Európskej únie (ďalej EÚ) v oblasti Štrukturálnych fondov EÚ a primerane v rozsahu vzťahujúcom sa na úspešného uchádzača aj rešpektovať ostatné pravidlá vydané na ich základe (napr. Systém finančného riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, Systém riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a pod.).

Informácie o častiach

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Názov: Implementácia projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov služba občanovi”
1)Stručný opis:
Predmetom zákazky pre časť I je sprístupnenie navrhnutých povinných a voliteľných elektronických služieb s prepojením na ÚPVS a centrálne registre s komplexnou podporou systémom projektového riadenia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72200000, 48800000, 48600000, 30210000, 30230000, 79421000

3)Množstvo alebo rozsah:
K sprístupneniu navrhnutých povinných a voliteľných elektronických služieb a ich prepojenie na ÚPVS a centrálne registre je požiadavka verejného obstarávateľa na realizáciu analýzy a návrhu integrovaného informačného systému a jeho vybudovanie na Mestskom úrade v Bardejove v rámci implementovaného projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov služba občanovi”, a implementáciu projektu riadenú systémom projektového riadenia pre projekty financované zo štrukturálnych fondov na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom NFP v zastúpení Ministerstvo financií SR.
Informačný systém pre elektronické služby mesta bude v súlade s princípmi definovanými NKIVS, zákonom č.275/2006 o informačných systémov verejnej správy a súvisiacich výnosov a metodických pokynov (napr. Výnos MF SR č. 312/2010 Z. z., Medzinárodné štandardy pre dostupnosť W3C a pod.), v súlade s Koncepciou rozvoja informačných systémov (KRIS), v súlade s cieľmi rozvoja ISVS v zmysle NKIVS a Výzvy na Elektronizácia služieb eMestá. Implementovaný bude v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28999/2009-132 pre riadenie IT projektov a ďalšími záväznými normami. Z pohľadu architektúry bude navrhnutý podľa princípov architektúry založenej na službách (SOA) a jej úzke prepojenie s témou cloud computingu (resp. Government Cloud služieb) v súlade s dokumentom MF SR ,,Odporúčanie Príprava projektov ISVS pre ich zaradenie do ,,Cloud infraštruktúry", ktorého obsahom je súhrn odporúčaní potrebných akceptovať v projektoch pre ISVS tak, aby tieto bolo možné v nasledovnom období začleniť do infraštruktúry Cloud.
Riadenie implementácie projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov služba občanovi" v podmienkach štrukturálnych fondov musí byť zabezpečené v rámci implementačnej fázy projektu podľa podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a vo všetkých dokumentoch, na ktoré bude táto Zmluva o poskytnutí NFP odkazovať, uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom NFP v zastúpení Ministerstvo financií SR a podľa podmienok uvedených v platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ. Musí byť zabezpečená plynulosť realizácie všetkých procesov a plynulosť plnenia úloh všetkých zainteresovaných strán. V rámci riadenia projektu musí byť zabezpečený monitoring vývoja prác na jednotlivých aktivitách projektu a publicita projektu tak, aby bola zaistená plynulá nadväznosť pracovných procesov.
5)Doplňujúce informácie o častiach:
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom: Názov: Udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov služba občanovi”
1)Stručný opis:
Predmetom zákazky pre časť II je podpora prevádzky integrovaného IS v rámci časti I predmetu zákazky pre udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov služba občanovi” a jeho ďalší rozvoj na Mestskom úrade v Bardejove.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72200000, 48800000, 48600000, 30210000, 30230000, 72600000

3)Množstvo alebo rozsah:
Cieľom podpory bude zabezpečiť udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov služba občanovi” v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP po zrealizovaní I časti predmetu zákazky a to v podobe nepretržitej dostupnosti a plnej funkčnosti dodaných informačných systémov. Bude zahŕňať predovšetkým tieto činnosti poskytovateľa:
— podporu licencií dodaného licenčného softvéru (zahŕňa dodávku nových verzií všetkých licenčných softvérov v termínoch ich vydania),
— podporu dodaného aplikačného softvéru (zahŕňa priebežné vykonávanie zmien, vyplývajúcich zo zmien vše-obecne platnej legislatívy v termínoch ich vydania, zaisťovanie kompatibility s novými verziami operačného systému, opravy chýb, nasadzovanie nových verzií, zapracovanie opisu zmien do dokumentácie,...),
— zabezpečenie plnej funkčnosti dodaných technických prostriedkov,
— profylaktika, reporting, kontrola logov a zálohovania,
— hot-line podporu,
— technickú podporu,
— metodickú podporu.
5)Doplňujúce informácie o častiach:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Informatizácia spoločnosti.
VI.2)Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie alebo ak neboli predložené viac, než dve ponuky. V tomto prípade sa rozumie aj prípad ak nebude proces tohto vyhláseného verejného obstarávania schválený poskytovateľom NFP.
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie

Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk

Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk

Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16.4.2014
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.