Prihlásenie

Rakúsko-Wels: Stavebné práce na stavbe športových zariadení PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

22.7.-22.9.2014

Rakúsko-Wels: Stavebné práce na stavbe športových zariadení

2014/S 078-134511

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Magistrat der Stadt Wels
Stadtplatz 1
Kontaktné miesto (miesta): Dienststelle Hochbau
Kontaktná osoba: Ing. Martin Walenta
4600 Wels
RAKÚSKO
Telefón: +43 72422358760
E-mail: bauh@wels.gv.at
Fax: +43 72422358690

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.wels.at

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45212200

Opis
Stavebné práce na stavbe športových zariadení .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 14.7.2014
Trvanie v mesiacoch: 24 (od zadania zákazky)
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.