Prihlásenie

Poľsko-Lublin: Stavebné práce na krytých vchodoch (verandách)

29.5.2014-30.9.2015

2014/S 102-177793

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Turystyczna 7a
Kontaktná osoba: mgr Renata Bieńko
20-207 Lublin
POĽSKO
Telefón: +48 817495329
E-mail: dzp@zdw.lublin.pl
Fax: +48 817495377

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.zdw.bip.lubelskie.pl

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.zdw.bip.lubelskie.pl

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45211320, 45100000, 45236000, 45400000, 71320000

Opis
Stavebné práce na krytých vchodoch (verandách) .
Príprava staveniska .
Stavebné práce na stavbe plôch .
Kompletizačné (dokončovacie) práce .
Inžinierske projektovanie .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 21.7.2014
Plánovaný dátum na
začatie prác: 1.4.2015
dokončenie prác: 30.9.2015
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.