Zdroje financovania a programy EÚ

Prihlásenie

Komunitárne programy EÚ

7. rámcový program pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity (FP7)
2007-2013, rozpočet: 50,5 mld. EUR
FP7 financuje výskumno-vývojové aktivity aplikovaného výskumu v 10 základných oblastiach navrhnutých Európskou komisiou, základný výskum, podporu ľudských zdrojov vo výskume a rozvoj vybraných skupín, infraštruktúr vo výskume, aktivity Spojeného výskumného centra a nekleárneho výskumu Euratom.
 
Rámcový program na podporu konkurencieschopnosti a inovácií (CIP)
2007-2013, rozpočet: 3,6 mld. EUR
Cieľom je prispievať k zlepšeniu konkurencieschopnosti a udržateľného rastu ekonomiky EÚ a hlavným motívom je poskytovať koherentný rámec pre finančnú podporu aktivít Spoločenstva. CIP sa zameriava na podporné finančné nástroje pre malé s stredné podniky, aplikáciu moderných informačných a komunikačných technológií, podporu obnoviteľnej energie pre Európu a špecifických podporných aktivít pre eko-inovácie.
 

Program Eurostars
2007-2013, rozpočet: 400 mil. EUR.
Program výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi. Eurostars je spoločnou aktivitou 7. rámcového programu a programu EUREKA.
 

Program LIFE+
2007-2013, rozpočet: 2 143 mil. EUR.
LIFE+ je komunitárny program, ktorý podpouje rozvoj a implementáciu environmentálnej politiky a legislatívy v rámci troch základných komponentov: Príroda a biodiverzita; Environmentálna politika a riadenie; Informácie a komunikácia.
 

Lifelong Learning Programme
2007-2013, rozpočet: 7 000 mil. EUR.
Štruktúru programu tvoria štyri sektorové podprogramy (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig), prierezový program a program Jean Monnet. Každá časť programu kladie dôraz na aktivity podporujúce rozvoj národných stratégií celoživotného vzdelávania a zabezpečujúce nadnárodnú spoluprácu rôznych častí systémov vzdelávania a odbornej prípravy.
 

Program Marco Polo II
2007-2013, rozpočet: 450 mil. EUR.
Komunitárny program s cieľom znížiť dopravné zápchy, zlepšiť environmentálne vlastnosti dopravného systému, rozšíriť intermodálnu dopravu, a tým prispieť k účinnému a trvalo udržateľnému dopravnému systému.
 
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.