Zdroje financovania a programy EÚ

Prihlásenie

Štrukturálne fondy EÚ

Rozpočet: 11,360 mld. €

Čo ponúkajú štrukturálne fondy:

Pravidlá čerpania štrukturálnych fondov pre Slovensko v období 2007 - 2013 sú zadefinované v strategickom plánovacom dokumente Národný strategický referenčný rámec (NSRR), ktorý bol schválený Európskou komisiou v auguste 2007.

Finančné prostriedky sú alokované medzi 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ:

Strategický cieľ Slovenskej republiky zadefinovaný v NSRR je "Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja".

Aktuálne výzvy

Oficiálne stránky: http://www.build.gov.sk/ a http://www.nsrr.sk/

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.