Inovácie a transfer technológií

Prihlásenie

Transfer technológií

Transfer technológií je odborný termín, ktorý označuje komplexný proces prenosu (aplikácie) vedeckých poznatkov, vynálezov, objavov a znalostí nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe s cieľom ich komerčného zhodnotenia.
Proces implementácie nových technológií, ktoré sú výsledkom výskumno-vývojových programov alebo komerčného výskumu vo firmách, podporuje Európska komisia prostredníctvom siete Enterprise Europe Network.

Na nadviazanie kontaktov a vytvorenie partnerstiev využíva sieť Enterprise Europe Network niekoľko nástrojov. Ide najmä o tematicky cielené stretnutia firiem (dni transferu technológií), technologicky orientované misie firiem, elektronickú on-line databázu technológií, čo predstavuje marketing výstupov výskumno-vývojových prostriedkov v praxi.

Zjednodušene sa dá povedať, že celý proces podpory inovácií a transferu technológií zahŕňa niekoľko postupných krokov. V prvom kroku sa identifikuje potenciálny záujemca o aplikáciu inovatívnej technológie, resp. pôvodca technológie. Najčastejšie to prebieha počas návštev vo firmách a inštitúciách, kde prostredníctvom technologického auditu identifikujú technológie vhodné pre transfer. V nasledujúcom kroku sa vypracováva technologický profil firmy. V tomto prípade ide buď o technologický dopyt alebo technologickú ponuku. Po tomto kroku nasleduje najdôležitejšia aktivita v rámci siete - nájdenie vhodných partnerov na spoluprácu.

Prostredníctvom siete EEN sa organizujú:


Tieto kľúčové aktivity sú doplnené o:

V záverečnej fáze dochádza k podpore subjektov pri uzavretí samotného kontraktu o medzinárodnom transfere technológií.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.