Inovácie a transfer technológií

Prihlásenie

Financovanie

Európska únia poskytuje silnú finančnú podporu malým a stredným podnikom (MSP) v Európe. Táto podpora sa realizuje v rôznych formách, napr. formou grantov, pôžičiek a v niektorých prípadoch formou záruk. Podpora sa poskytuje priamo alebo prostredníctvom programov riadených na národnej alebo regionálnej úrovni, napr. zo štrukturálnych fondov EÚ.

MSP môžu využívať mnohé opatrenia nefinančnej pomoci vo forme programov a služieb na podporu podnikania.

Programy pomoci boli rozdelené do týchto 4 kategórií:

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.