Výskum v EÚ

Prihlásenie

Siedmy rámcový program (FP7)

Oficiálne stránky FP7

FP7 je hlavný nástroj Európskeho spoločenstva na financovanie výskumu a vývoja technológií v Európe a bude bežať od roku 2007 do roku 2013 s rozpočtom 50,5 mld. EUR.


Štruktúra FP7

FP7 je tvorený štyrmi špecifickými programami (Spolupráca, Nápady, Ľudia a Kapacity) doplnený o aktivity Spojeného výskumného centra a špecifického programu jadrového výskumu Euratom.

Program Spolupráca

Program "Spolupráca" predstavuje viac ako polovicu rozpočtu FP7 a zameria sa na podporu spolupráce medzi univerzitami, priemyslom, výskumnými centrami a verejnými organizáciami v rámci projektov s cieľom získania vedúceho postavenia EÚ vo vybraných desiatich vedeckých a technologických oblastiach:

1. Zdravie
2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia
3. Informačné a komunikačné technológie
4. Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie
5. Energia
6. Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)
7. Doprava (vrátane letectva)
8. Sociálno-ekonomické a humanitné vedy
9. Bezpečnosť
10. Vesmír


Program Nápady

Program Nápady bude zameraný na podporu základného výskumu v Európe a bude implementovaný prostredníctvom Európskej rady pre výskum (European Research Council - ERC),ktorá zaručí vysokú mieru autonómnosti pre prelomové vedecké bádanie na najvyššej úrovni s využitím najlepších vedeckých pracovísk Európy. Program Ideas posilní konkurencieschopnosť Európy tým, že pomôže pri priťahovaní a udržiavaní najtalentovanejších vedcov, podporou výskumu s vysokým rizikom a veľkým dopadom, a podporou vedeckého výskumu svetovej úrovne v nových, rýchlo sa objavujúcich oblastiach


Program Ľudia

V rámci programu Ľudia by mali byť podporovaní talentovanejší jednotlivci, aby sa stali výskumnými pracovníkmi; mala by sa podporovať konvergencia metód a možností odborného vzdelávania výskumných pracovníkov, ktorá by sa mala rozšíriť aj na získané zručnosti; malo by sa zabezpečiť, aby európski výskumní pracovníci ostali v Európe alebo aby sa do Európy vrátili; mal by sa uľahčiť prechod výskumných pracovníkov z verejnoprávnych do súkromných výskumných inštitúcií a naopak; mali by sa do Európy prilákať výskumní pracovníci z celého sveta.


Program Kapacity

Program "Kapacity" je zameraný na optimalizovanie využívania a rozvoja výskumných infraštruktúr pri súčasnom zlepšovaní inovatívnej kapacity malých a stredných podnikov ako prínosov z výskumu. Tento program je koncipovaný ako podpora výskumne zameraných regionálnych klastrov a súčasne na odblokovanie výskumného potenciálu v konvergenčných a najvzdialenejších regiónoch EÚ. Podpora má byť poskytovaná pre horizontálne akcie a opatrenia, zdôrazňujúce medzinárodnú spoluprácu.
Program "Kapacity" bude pôsobiť v siedmych širokých oblastiach:


Spojené výskumné centrum - SVC

Spojené výskumné centrum (Joint Research Centre - JRC) koordinuje tzv. priame aktivity Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, vývoja technológií a demonštračných aktivitách. Cieľom JRC je poskytovať vedeckú a technickú podporu procesu vytvárania politík Spoločenstva na základe požiadaviek zákazníkov a zároveň zabezpečiť podporu vykonávania a sledovania existujúcich politík a reagovať na nové politické požiadavky.


Program EURATOM

Rámcový program pre jadrový výskum a tréningové aktivity bude pozostávať z aktivít v oblastiach výskumu spoločenstva, technologického rozvoja, medzinárodnej spolupráce, šírenia technických informácii a zužitkovania ako aj tréningu. Euratom je plánovaný na časové obdobie 2007-2011. Euratom bude pozostávať z dvoch špecifických programov:

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.