Výskum v EÚ

Prihlásenie

Ako sa zúčastniť FP7

Minimálne podmienky účasti

Na projektoch FP7 sa môže zúčastňovať každý podnik, vysoká škola alebo výskumné centrum alebo iný právny subjekt so sídlom buď v členskom štáte alebo v pridruženej krajine alebo v tretej krajine za predpokladu, že boli splnené minimálne podmienky účasti:


Výnimky z minimálnych podmienok:


Výzvy na podávanie návrhov

Európska komisia (EK) vydáva v súlade s požiadavkami ustanovenými v príslušných osobitných programoch a pracovných programoch výzvy na predkladanie návrhov na nepriame akcie (projekty financované v rámci uvedených finančných nástrojov), ktoré môžu zahŕňať výzvy zamerané na konkrétne skupiny, ako napríklad MSP. Informácie o publikovaných výzvach sú uverejnené v:

Výzvy na predkladanie návrhov spresnia termíny uzávierky, rozpočet, zoznam tematických oblastí, v ktorých je možné podávať návrhy, finančné schémy, ktorá sa bude pre danú oblasť financovať, spôsob hodnotenia návrhov, indikatívny časový rámec pre hodnotenie prípravu zmluvy o grante, potrebu uzavretia dohody konzorcia a ďalšie špecifické požiadavky pre účastníkov, hodnotenie a implementáciu.


Typy projektov

FP7 bude v rámci svojich aktivít na základe výzvy na predloženie návrhov financovať nasledovné typy projektov - finančných schém (funding schemes):


Základné dokumenty špecifické pre výzvu na predkladanie návrhovIniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.