Výskum v EÚ

Prihlásenie

HORIZON 2020

Program HORIZON 2020 je vypracovaný v súlade so stratégiou Európa 2020 a je vlastne finančným nástrojom pre implementáciu tzv. "Inovačnej Únie" - tzv.vlajkovej lode "Stratégie EÚ na roky 2010-2020 - Europe 2020".

Ich cieľom je vytvárať podmienky pre globálnu konkurencieschopnosť EÚ na najvyššej úrovni, hospodársky rast EÚ a vytvorenie nových pracovných miest. Okrem základného výskumu, ktorý bol jadrom rámcových programov venuje program "Horizon 2020" (H2020) veľkú pozornosť aj inováciám a prepojeniu výskumu s priemyslom a aplikáciami.

Pri programe EURATOM sa po udalostiach vo Fukushime doplnili viaceré opatrenia zamerané na posiľnenie bezpečnosti.

Rovnako H2020 odpovedá vo veľkej miere na veľké celospoločenské výzvy ako je starnutie Európy, energetická sebestačnosť a udržateľnosť, hľadanie nových možností pre surovinové zdroje.

Významným cieľom H2020 je napomôcť dokončiť vytvorenie tzv. jednotného trhu pre vedomostnú ekonomiku, výskum a inovácie - tzv. "European Research Area - ERA" (Európsky výskumný priestor). Ten by mal vzniknúť od roku 2014.

Cieľom Európskej komisie je pokryť tzv.celý výskumný a inovačný cyklus od základného výskumu až po inovácie a trh.

Preto do rámcového programu fúzuje aj CIP (program EÚ pre inovácie, ktorý mal rozpočet 3,5 mld.eur na roky 2007-13) a EIT (European Institute of Innovation and Technology) založený v roku 2008 (s rozpočtom 308,7 mil.eur v rokoch 2008-13). Cieľom EIT je udržateľný rast ekonomiky EÚ a jej konkurencieschopnosť voči USA, Japonsku a pri nástupe nových veľkých ekonomík (BRICS).

Návrh tzv."všeobecného programu" obsahuje popis vedeckých a technických cieľov programu, hlavných línií, tém, aktivít.

H2020 je rozčlenený v 3 veľkých skupinách (A. excelentná veda - základný výskum, B. veda pre priemysel - vedúce postavenie priemyslu, C. veda pre spoločnosť -spoločenské výzvy).

Tie sa členia na 16 podskupín:

A.) excelentná veda (základný výskum) Rozpočet na r.2014-20 (návrh)

1.) ERC (hraničný výskum pre najlepšie individuálne tímy) 13,268 mld eur
(ERC- Európska rada pre výskum) (senior a junior granty)
2.) FET (Future Emerging Technologies) 3,1 mld.
(Budúce a vznikajúce technológie)
3.) Marie Sklodowska Curie Action (mobilita) 5,572 mld.
4.) výskumné infraštruktúry 2,478 mld.
(Pozn.: ERC, MSCA a výsk.infraštruktúry nemajú určené témy výziev)

B.) veda pre priemysel

5.) Vedúca úloha pri kľúčových umožňujúcich (prelomových) a priemyselných technológiách 13,781 mld.
(ICT, nanotechnológie, nové materiály, biotechnológie, vesmír),
* (z toho: ICT: 7,9 mld., nano: 3,8 mld., biotechn.: 0,5 mld., vesmír: 1,5 mld.)
6.) Prístup k rizikovému kapitálu 3,538 mld.
7.) Inovácie v SMEs (malých a stredne veľkých podnikoch) 0,619 mld.

C.) veda pre spoločnosť-spoločenské výzvy

8.) Zdravie, demografické zmeny, zdravé prostredie 8,033 mld.
9.) Potravinová bezpečnosť, udrž.poľnohosp., bioekonomika 4,152 mld.
10.) Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia 5,782 mld.
11.) Inteligentná doprava 6,802 mld.
12.) Efektívne využívanie zdrojov, klíma, nerastné suroviny 3,160 mld.
13.) Inkluzívna, inovatívna a bezpečná spoločnosť 3,819 mld.

a 2 ďalšie špeciálne poskupiny:

14.) EIT (European Institute of Innovation and Technology) 2,8 mld.
15.) JRC (Joint Research Centre - kvázi Akadémia vied pre EK) 1,962 mld.
a
16.) EURATOM (na roky 2014-18) 1,665 mld.eur

Spolu v návrhu "Horizon 2020": 80,532 mld.eur

Vypracoval: Dušan Šándor, Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.