Výskum v EÚ

Prihlásenie

CIP a podpora inovácií

Prostredníctvom Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) podporuje Európska únia inovačný potenciál a konkurencieschopnosť európskych firiem, so zameraním na malé a stredné podniky.


Čo je CIP

Cieľom CIP je podporiť konkurencieschopnosť európskych firiem. Zameriava sa na malé a stredné podniky (MSP). CIP podporuje inovačné aktivity (vrátane ekoinovácií), lepší prístup k financovaniu a rozvoj služieb podnikateľom. Podporuje preberanie a využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikaní, ako aj rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti.

 

Aká je štruktúra CIP

CIP je rozdelený na tri operačné programy:

Informáciu o tom, ktoré špecifické nástroje budú v danom roku podporené, obsahuje pracovný program EIP. Vydáva ho Európska komisia, vždy na začiatku roka.

Špecifické témy pre každý rok určuje Komisia (prehľad na stránke http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/about/themes/index_en.htm), v roku 2008 sú to:

  • IKT pre na užívateľa orientovanú administratívu, verejné služby a inklúziu,
  • IKT pre energetickú efektívnosť a udržateľnosť v mestských oblastiach,
  • Doplnkovou témou je vytváranie konsenzu v otázke „Vývoj internetu a bezpečnosť“, tá však bude podporená len prostredníctvom tematických sieťových projektov.

Špecifické témy pre každý rok zverejňuje Európska komisia (http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html).

Aký je rozpočet CIP

Rozpočet programu na sedemročné obdobie (2007-2013) je 3,621 miliardy eur. Na jednotlivé operačné programy je rozdelený nasledovne:

 

Kto sa môže na CIP zúčastniť

Program je otvorený právnickým osobám z krajín EÚ a niektorým nečlenským krajinám. K júnu 2008 to boli:

 

 

Kedy a kde sú zverejňované výzvy

Pre zverejňovanie výziev nie sú určené žiadne konkrétne dátumy. Každý z troch operačných programov má vlastný pracovný program, výzvy sú zverejňované na ich internetových stránkach:

 

Užitočné linky:

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.