Ochrana duševného vlastníctva

Prihlásenie

Ochrana duševného vlastníctva v SR

Do obsahu pojmu "práva duševného vlastníctva" alebo tiež "práva k nehmotným statkom" patria priemyselné práva, autorské práva a práva súvisiace s autorským právom. Duševné vlastníctvo je majetok nehmotnej povahy, ktoré je výsledkom procesu ľudského myslenia. Môžeme sem zahrnúť originálne myšlienky, námety, návod a riešenia ako meniť okolitý alebo vnútorný svet človeka. Hodnota duševného vlastníctva závisí najmä na miere následného využitia a prínosu pre jedinca, spoločnosť a schopnosti vyvolania tvorby ďalších produktov.
Základom pre právnu úpravu je Občiansky zákonník s odkazovaním sa na Autorský zákon. Autorský zákon reaguje na nové technologické javy v oblasti literárnej, vedeckej a umeleckej tvorby a vychádza z princípu slobody duševnej tvorby a potreby účinnej ochrany jej výsledkov v súčastných podmienkach. (viac Portal.Gov.sk)

Práva duševného vlastníctva chránia vynálezy, obchodné názvy, výtvory a vašu vynaliezavosť. Duševné vlastníctvo možno rozdeliť na dve časti, a to konkrétne:

Enterprise Europe Network Slovensko je od roku 2008 časťou Informačno-poradenských miest úradu pre inovácie (INNOINFO) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR sa zameriava na nasledovné typy ochrany duševného vlastníctva:

 

Prediagnostika priemyselných práv

V rámci aktivít Enterprise Europe Network v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR poskytujeme bezplatnú službu pre malé a stredné podniky s názvom Prediagnostika priemyselných práv.

Snahou prediagnostiky je priblíženie priemyselného vlastníctva malým a stredným podnikom, ktoré v dostatočnej miere neochraňujú svoje inovácie kvôli chýbajúcej informovanosti alebo nesprávnej podnikateľskej stratégii. Priemyselnoprávnu ochranu mnohokrát považujú za finančne nákladnú, administratívne náročnú a komplikovanú.

Cieľom prediagnostiky je analyzovať situáciu v podniku, oboznámiť ho s možnosťami priemyselnoprávnej ochrany, upozorniť na možné dopady nekalosúťažného konania, poskytnúť bezplatné a objektívne odporúčania. Zámerom nie je vyzývať podniky na podávanie prihlášok alebo nahrádzať činnosť patentových zástupcov, ale len poskytnúť konzultačno-poradenskú službu v oblasti priemyselnoprávnej ochrany.

Hlavné výhody pre podnik:

Výsledkom by malo byť porozumenie podniku, ako môže priemyselné vlastníctvo zlepšiť jeho rozvoj. Lepšia znalosť podniku o svojom duševnom vlastníctve, ku ktorej má prediagnostika prispieť, môže zlepšiť jeho konkurencieschopnosť a možnosti ďalšieho rozvoja v podnikateľskom prostredí.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.